Budjetti
Budjetti tarkoittaa talousarviota eli tulo- ja menoarviota.

Henkilövakuutus
Henkilövakuutuksen kohteena on henkilö.

Hyödyke 
Hyödyke voi olla esimerkiksi tavara tai tuote, joka tuottaa hyötyä kuluttajalle ja jonka voi ostaa kaupasta. Se voi olla myös palvelu.

Korko
Rahan hinta tai tuotto. Lainaksi annetun rahan käytöstä saatu tai maksettu, prosentteina ilmaistu hyvitys.

Korkoa korolle
Korkoa korolle -laskelmissa ensimmäisen vuoden jälkeen lasketaan korkoa, paitsi alkuperäiselle pääomalle, myös sen edellisinä vuosina kertyneille koroille. Tällöin korko on joka vuosi hieman edellistä suurempi, ja aikaa myöten se kasvaa eksponentiaalisesti hyvinkin suureksi.

Kuluttaja 
Henkilö tai ryhmä, joka käyttää tai kuluttaa tavaroita ja palveluita. Kuluttajayksikkö on useimmissa tapauksissa perhe tai kotitalous.

Kuluttajansuoja
Kuluttajansuojalla pyritään turvaamaan kuluttajan etuja sääntelemällä ja ohjaamalla yrityksiä.

Kysyntä ja tarjonta
Kysyntä ja tarjonta määräävät taloustieteen teorian mukaan hyödykkeen hinnan ja tuotannon määrän markkinoilla.

Laina
Velananto tai velanotto korvausta eli korkoa vastaan. Lainasta laaditaan velkakirja, jossa velallinen sitoutuu maksamaan luoton takaisin sovituin ehdoin.

Maksuhäiriömerkintä
Maksuhäiriömerkintä voidaan rekisteröidä henkilön luottotietoihin pitkittyneen maksulaiminlyönnin seurauksena. Yksittäinen maksuhäiriömerkintä säilyy luottotietorekisterissä sen lajista riippuen kahdesta viiteen vuotta. Luottotietorekisterin tarkoituksena on auttaa luotonantajia välttämään luottotappioita.

Markkinat 
Markkinat on paikka missä ostajat ja myyjät kohtaavat. Tavaroiden hinnat määräytyvät markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Osake
Osake on yrityksen omistusosuutta kuvaava arvopaperi. Omistamalla osakkeen omistat osan yrityksestä. Suurimpien yritysten osakkeet on yleensä noteerattu pörssissä.

Osakkeenomistaja
Henkilö, joka omistaa osakkeita.

Osinko
Yrityksen vuosittain osakkeenomistajille jakama voitto-osuus, eli osakkaan saama korvaus sijoituksestaan yritykseen.

Palautus- ja vaihto-oikeus
Monet liikkeet ja tavaratalot antavat vaihto- ja/tai palautusoikeuden. Se on niiden vapaaehtoista asiakaspalvelua, ja liike voi itse määritellä palautusehdot. Poikkeuksellisesti verkkokaupassa ja postimyynnissä on aina 14 vuorokauden palautusoikeus.

Palkka
Palkka on työntekijöille maksettava korvaus, tyypillisesti rahasumma työtä vastaan. Nettopalkka on palkka, josta on vähennetty verot ja muut maksut.

Pikavippi 
Lyhytaikainen laina, jonka korkokulut ovat yleensä hyvin korkeat.

Pääomatulo
Pääomatuloa ovat omaisuudesta saatavat tulot, esimerkiksi osinko, korko, vuokra ja myyntivoitto.

Rahasto-osuudet / sijoitusrahasto

Pääasiallisesti osakkeista ja muista arvopapereista koostuva rahasto, jonka omistavat siihen sijoittaneet. Sijoitusrahastoja ei noteerata pörssissä. Niitä voi ostaa ja myydä pankkien välityksellä.

Reklamaatio 
Reklamaatio tarkoittaa kirjallista valitusta myyjälle virheellisestä hyödykkeestä tai palveluksesta. Virheellisestä hyödykkeestä voidaan valittaa esim. ottamalla yhteyttä suoraan palvelun tuottajaan tai asiakaspalveluun. Reklamaation tekemistä sanotaan ”reklamoinniksi”.

Sijoitus
Varallisuuden sijoittamiseksi hankitut arvopaperit (osakkeet, korkopaperit), kiinteistöt ja muu vastaava omaisuus. Sijoittamisella pyritään tuottoon tai arvon säilyttämiseen.

Sopimus 
Sopimus on kahden tai useamman tahon välinen toimi, jolla sovitaan velvoitteista. Sopimus voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Molemmat ovat yhtä päteviä, mutta kirjallinen muoto helpottaa todistelua sopimuksen sisällöstä.

Säästötili
Tili, jolle maksetaan normaalia käyttelytiliä parempaa korkoa.

Takaaja
Takauksen antaja, joka sitoutuu hoitamaan takaamansa henkilön velan, ellei tämä sitä maksa.

Takuu
Tyypillinen kaupassa esiintyvä takuu on hyödykkeiden myynnissä myyjän tarjoama vapaaehtoinen kuluttajansuojaa laajentava lupaus. Tyypillisessä tilanteessa taataan esimerkiksi kodinkoneen toimivan moitteetta tietyn ajan.

Talouden kiertokulku
Talouden kiertokulku tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että kotitaloudet myyvät työpanostaan yrityksille. Tuloillaan ne ostavat yrityksessä tuotettuja tavaroita ja palveluja. Kotitalouksien tulot eivät ole yksinomaan palkkatuloja. Ne voivat olla myös korko-, vuokra- tai osinkotuloja. Peruskiertokulku on ikiliikkuja, jossa työn kautta saadut tulot jatkuvasti käytetään samaisen kansantaloudessa syntyneen tuotannon ostoon.

Tulli 
Tulli tarkoittaa valtion rajan yli kulkevista tavaroista perittävää veroluonteista maksua.

Tulonsiirto 
Tulonsiirto tarkoittaa tulojen siirtoa tulonsaajalta toiselle. Esimerkkeinä tulonsiirroista voidaan mainita eläkkeet, lapsilisät ja opintorahat. Tulonsiirrot ovat osa sosiaaliturvaa, ns. sosiaalinen vakuutus. Keskivertoihminen maksaa tulonsiirtoja yhtä paljon kuin saakin, jolloin hänen voidaan ajatella kustantavan itse oman sosiaaliturvansa.

Tuotto
Sijoitetulle rahalle saatu korvaus.

Työehtosopimus 
Työehtosopimus on työntekijäjärjestön ja työnantajan tai työnantajien järjestön välinen sopimus alakohtaisista työehdoista kuten palkoista (ylityökorvauksineen), työajoista, lomista ja muista eduista.

Työsopimus 
Työsopimus on kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti tehty sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle tämän määrittelemä työtä, sovitulla tavalla korvausta vastaan.

Vahinkovakuutus 
Vahinkovakuutus on vakuutus, joka otetaan esinevahingon, vahingonkorvausvelvollisuuden tai muun varallisuusvahingon aiheuttaman menetyksen korvaamiseksi. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata se vahinko, joka on aiheutunut vakuutustapahtumasta.

Vakuus
Vakuudella luotonantaja pyrkii varmistamaan velanmaksuvelvoitteen täyttämisen. Vakuudeksi voidaan asettaa omaisuutta, esim. asunto.

Vakuutus 
Vakuutus on menettely, jolla tietyn riskin alaiset henkilöt tai yritykset sopivat vahinkojen tasaamisesta vakuutusyhtiön kanssa siten, että riskin toteutuessa yhtiö korvaa aiheutuneen vahingon. Näin syntyvää sopimusta kutsutaan vakuutukseksi. 

Vakuutusyhtiö
Vakuutusyhtiö on vakuutuksia myöntävä liikeyritys.

Velka 
Velka on velallisen velvoite, joka tulee maksaa takaisin velkojalle, eli velkasuhteen toiselle osapuolelle.

Vero
Vero on vastikkeeton pakkoperintä. Veroilla rahoitetaan esim. valtion tarjoamia palveluita. Veronsaajia ovat valtio, kunnat tai muut julkisyhteisöt.

Verotus
Verotus on yhteisnimitys kaikille niille toimille, joita verojen määräämisessä, maksuunpanossa, kantamisessa, oikaisemisessa, perinnässä ja verovalvonnassa tarvitaan.