Mikä Zaldo.fi on?

Zaldo on osoitteessa www.zaldo.fi sijaitseva nuorille suunnattu, kaikille avoin ja innostava oppimisympäristö oman talouden hallinnasta. Interaktiivinen sisältömuodostaa kattavan ja innostavan kokonaisuuden oman talouden hallinnan opiskeluun osana taloustiedon opetusta yhdeksänsillä luokilla.

Oppimisympäristö tukee erinomaisesti taloustiedon opetusta ja noudattaa opetussuunnitelman tavoitteita.

Zaldo on myös läpi sivuston seikkaileva finanssimörkö, jota ruokkii nuorten tavalliset taloudenhallinnan ongelmat, pikavipit ja hälläväliä-elämäntyyli. Jokaisen nuoren tulee huolehtia oman finanssimörkönsä kesyttämisestä ja katsoa ettei Zaldosta muodostu ongelmaa nyt tai tulevaisuudessa. Oppilaiden käydessä materiaalia läpi, oppii Zaldo-mörkö luottamaan heidän taloustaitoihinsa.

Katso lyhyt esittelyvideo  Zaldosta ja näytä se myös oppilaillesi.

Lataa Zaldon traileri (.mov) (paina hiiren oikeaa näppäintä ja "tallenna linkki", tiedostokoko on iso ja lataaminen saattaa viedä vähän aikaa).

Kenelle Zaldo.fi on suunnattu?.

Zaldo on suunnattu erityisesti yhdeksäsluokkalaisille koululaisille, historian- ja yhteiskuntaopin opettajille ja taloustiedon opettajille.

Se sopii hyvin oman talouden hallinnan opetukseen ja opiskeluun myös muille luokka-asteilla ja on helposti integroitavissa myös muihin aineisiin, kuten matematiikkaan ja oppilaanohjaukseen.

Miten Zaldo.fi otetaan mukaan opetukseen?

Aineisto on tarkoitettu opettajan tukimateriaaliksi ja osaksi opetusta. Oppilas voi käydä aineiston läpi tietokoneeltaan itse opiskellen tai opettajan tukemana. Oppimateriaali muodostuu neljästä moduulista, joiden avulla oppilaat voivat oppia tuloista ja menoista, ostamisesta ja maksamisesta, säästämisestä ja sijoittamisesta sekä vakuuttamisesta ja riskienhallinnasta. Yhden moduulin läpikäyminen itsenäisesti vie noin kymmenen minuuttia. Moduuli syventää koulussa opittua tietoa ja vie sitä käytäntöön. Moduuleihin liittyvän lopputestiin vastaaminen edellyttää tietojen käsittelyä oppitunneilla.

Mitä mukana? (Vinkkejä opetukseen)

Zaldo.fi sisältää neljä oppimismoduulia, sanaston, linkkivinkit, testin sekä kilpailuosion.

Oppimismoduulit:

Tulot ja menot -osiossa keskitytään tulon lähteisiin ja menoihin nuoren elämässä. Oman talouden hallintaa harjoitellaan muun muassa tekemällä oma taloussuunnitelma ja hahmottamalla tuloja ja menoja myös perheen osalta. Tehtävät ohjaavat miettimään hankintojen vaikutuksia omaan budjettiin ja haaveiden toteuttamista.

Ennen Tulot ja menot - moduulin käyttöönottoa kannattaa tutustua ja keskustella talouden muodostumisesta yhteiskunnassa ja esimerkiksi nuorten rahankäytöstä ja kesätöistä. Moduulin kysymyksiin vastaamista ja tehtävien suorittamista helpottaa asioiden käsittely etukäteen tunneilla sekä sanaston läpikäyminen.

Ostaminen ja maksaminen -moduulissa pohditaan kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia ja asioita, joita on hyvä tiedostaa jo ennen ostosten tekoa esimerkiksi internetissä. Moduulissa pureudutaan myös kuluttajansuojaan ja lainaamisen periaatteisiin.

Ennen ostaminen ja maksaminen -moduulin käyttöönottoa kannattaa keskustella nuorten kanssa miten ja mistä he ostavat tavaroita ja hyödykkeitä, minkä verran he kuluttavat kuukaudessa vaatteisiin, harrastuksiin tai huveihin. Moduulin kysymyksiin vastaamista ja tehtävien suorittamista helpottaa asioiden käsittely etukäteen tunneilla sekä sanaston läpikäyminen.

Säästäminen ja sijoittaminen -moduulissa nostetaan esiin säästämisen ja sijoittamisen perusasioita, kuten mitä sijoittamisella tarkoitetaan ja mitä säästäminen tuo omaan elämään. Moduulissa oppilaat muun muassa laativat itselleen profiilin, jonka pohjalta voi miettiä omakohtaista säästämistä ja sijoittamista.

Ennen säästäminen ja sijoittaminen -moduulin käyttöönottoa kannattaa keskustella tulevaisuudessa eteen tulevista pitkäaikaisista säästämisen kohteista ja isommista hankinnoista kuten esimerkiksi oma asunto ja siihen liittyvät hankinnat. Moduulin kysymyksiin vastaamista ja tehtävien suorittamista helpottaa asioiden käsittely etukäteen tunneilla sekä sanaston läpikäyminen.

Vakuuttaminen ja riskeihin varautuminen -moduulissa mietitään vakuuttamisen tärkeyttä ja elämisen liittyviä riskejä sekä niiden hallintaa. Nuorten elämästä kertovien tositarinoiden kautta avataan vakuuttamisen merkitystä ja annetaan käytännön ohjeita vahinkojen varalta.

Ennen vakuuttaminen ja riskit -moduulin käyttöönottoa kannattaa vierailla eri vakuutusyhtiöiden verkkosivuilla ja tutustua millaisia tietoja, neuvoja ja tukea eri vakuutusyhtiöt tarjoavat kohderyhmän nuorille. Moduulin kysymyksiin vastaamista ja tehtävien suorittamista helpottaa vakuutusyhtiöihin tutustumisen lisäksi asioiden käsittely etukäteen tunneilla sekä sanaston läpikäyminen.

Testi: 

Testin avulla opettajat voivat testata opittua. Se muistuttaa koetta, ja tulee suorittaa samaan tapaan valvotusti. Testiin pääsee vain kirjautumalla sisään opettajalta saatavien tunnusten avulla. Lue alta lisää testin / kokeen järjestämisestä.

Sanasto:

Moduuleissa käytetyt termit on avattu selkokielisessä sanastossa, jota oppilaat voivat käyttää termien ja vaikeiden sanojen ymmärtämisen tukena.

Linkit:

Linkkivinkit kokoaa linkkejä muihin hyödyllisiin talousaiheisiin aineistoihin.

Kilpailu:

Kilpailu-osio kertoo Zaldo.fi:n testiin liittyvästä kilpailusta, jonka tarkoituksena on motivoida koululaisia oppimaan hyvin ja testaamaan taitonsa. Lisää tietoa kilpailu-sivulta.

Mihin kaikkeen Zaldon voi integroida taloustiedon lisäksi?

Yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena on mm. vahvistaa tietoa kulutuksesta, talouden kiertokulusta ja verotuksesta sekä näiden vaikutuksesta omaan elämään. Zaldon moduulit ”Sijoittaminen ja säästäminen” sekä ”Ostaminen ja maksaminen” vievät nuoret lähelle kuluttamista oman talouden suunnittelun ja hallinnan kautta.

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Zaldon kaikki moduulit tukevat eri teemojen kautta tietämystä oman talouden hallinnasta ja yksilön vastuusta osana yhteiskuntaa. Moduulit ohjaavat kohti työelämän mukana tuomaa tietoa yhteiskunnan toiminnasta ja talouden merkityksestä siinä.

Matematiikan opetuksen tavoitteena on mm. syventää erilaisten matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä sekä yhdistää perusvalmiudet arkipäivän asioihin. Zaldon moduulit ”Sijoittaminen ja säästäminen”, ”Tulot ja menot” sekä ”Ostaminen ja maksaminen” tukevat erilaisten laskutoimitusten liittämistä arkeen. Nuorten kuluttajahintatietoisuus ja perheen tulot ja menot konkretisoituvat erilaisten harjoitusten kautta. Zaldon kautta otetaan matematiikan opit käyttöön.

Kuinka hyödynnän testin eli järjestän kokeen?

Zaldo-sivuston testi toimii kokeena, jolla testataan oppilaiden oppimista valtakunnallisella tasolla. Testi tulee suorittaa valvotusti opettajan järjestämänä. 

Testi koostuu 24 monivalintakysymyksestä, jotka on jaettu Zaldo-sivuston neljän osion mukaan. Vastaaja näkee kerrallaan yhden kysymyksen ja siihen liittyvät vastausvaihtoehdot. Kuhunkin kysymykseen on yksi oikea vastaus. Vastauksia ei voi vaihtaa, eikä testissä pääse taaksepäin.

Testiin kirjaudutaan opettajalta saatavilla tunnuksilla. Opettajana voit tilata ne alla olevasta linkistä. Kullekin luokalle tulee tilata oma tunnus. Anna tilauksen yhteydessä koulusi ja luokkasi nimi. Käytä sähköpostina mieluiten työsähköpostiasi. Anna tunnukset luokallesi vasta koetilanteessa. 

>> luokkakohtaisten tunnusten tilaus

Kokeen jälkeen on hyvä käydä yhdessä läpi oikea rivi. Oppilaat saavat myös testin loputtua tiedon siitä, miten hyvin kukin neljästä osiosta on hallussa ja mitä voisi vielä harjoitella. 

Testin järjestämisen prosessi pähkinänkuoressa: tilaa tunnukset -> opeta neljän moduulin asiat luokalle -> järjestä erillinen koetilaisuus tietokoneluokassa -> anna tunnukset oppilaille koetilanteessa -> valvo kokeen suorittaminen -> käy oikeat vastaukset läpi kokeen suorittamisen jälkeen. 

Ketkä ovat tehneet Zaldon?

Zaldo on Finanssialan Keskusliiton vuosina 2010-11 toteuttama hanke, jonka tavoitteena on parantaa nuorten talousosaamista Suomessa.

Zaldo.fi:n suunnittelussa on ollut mukana laaja joukko alan sidosryhmiä, opettajia, opiskelijoita ja koululaisia. Oppimisympäristön sisällöt on toteutettu yhdessä Nuori Yrittäjyys ry:n Jukka Lepikön ja Virpi Utriaisen kanssa. Aineiston suunnitteluun, toteutukseen ja ennakkotestaukseen on osallistunut niin opettajia, opiskelijoita kuin koululaisiakin. Yhteistyötä sisältöjen, testikysymysten ja aineiston esittelyn kanssa on tehty yhdessä koulutuskeskus Sedun liiketalouden perustutkinnon merkonomi-opiskelijoiden kanssa opettaja Marketta Rantalan johtamana. Hanketta ja oppimateriaalin toteuttanutta työryhmää on koordinoinut Finanssialan Keskusliiton Elina Antila.

Hanke on esitelty talousasioita edistäville yhteistyökumppaneille, jotka tukevat aineiston mukaan ottamista osaksi opetusta. Yhteistyökumppaneihin kuuluvat: Opetushallitus, Työ- ja elinkeinoministeriö, FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Finanssivalvonta, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry, Taloustiedon Opettajat TTOP ry, Kuluttajaliitto ja Kuluttajavirasto.

Kokonaisuutta ovat olleet suunnittelemassa myös Hill & Knowlton, sisällön konseptoinnin, Apprix Oy, moduulien, ja Koodiviidakko Oy sivuston teknisen toteutuksen osalta.